Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Bitkisel Tedavisi

Alzheimer Zaman içinde hastaların bellek kapasitelerinde azalmalar olur ve mantıklı düşünme, öğrenme ve iletişim kurabilme yetenekleri bozulur. Kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar eşlik edebilir. Hastalık beynin temel yapıtaşı olan nöron adı verilen beyin hücrelerini, özellikle bellekle ilgili ana alanları daha fazla etkileyerek belirtilerin oluşmasına sebep olur.

Alzheimer hastalığı Zaman içinde hastaların bellek kapasitelerinde azalmalar olur ve mantıklı düşünme, öğrenme ve iletişim kurabilme yetenekleri bozulur. Kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar eşlik edebilir. Hastalık beynin temel yapıtaşı olan nöron adı verilen beyin hücrelerini, özellikle bellekle ilgili ana alanları daha fazla etkileyerek belirtilerin oluşmasına sebep olur.

Alzheimer hastalığı araştırmacılar normal yaşlanmanın etkileriyle Alzheimer Hastalığı’nın başlangıcı arasındaki sınırları netleştirmeye çalışmaktadır. Bellek ve dikkat yetenekleri açısından kişinin normal yaşlanmasıyla hastalığın erken dönemi arasında bir süreklilik var olduğu düşünülmektedir. Bu geçiş sürecine hafif kognitif bozukluk denmektedir. Bu durumdaki yaşlıların belleklerinde hafif etkilenme olmakla birlikte henüz içgörü, muhakeme etme ve günlük yaşam aktiviteleri normal olup mesleki aktiviteleri çok hafif etkilenmiş olabilir. Bu bireylerin zamanla zihinsel ve işlevsel yetenekleri diğerlerine göre daha hızlı azalma gösterir. Bu nedenle bu olguların daha sonraki yıllarda Alzheimer Hastalığı’na dönüşebileceği düşünülmektedir. Hastalığın başında bellekle ilgili bölgeler etkilendiği için ilk aşam

adan itibaren unutkanlık en belirgin olan bulgudur.

Alzheimer Hastalığı beynin bellekle ilgili yapılarından belki de en önemlisi olan hipokampustan başlayarak beynin korteksinde frontal, temporal ve parietal alanlara da yayılarak konuşma ve anlamayı da içiren lisan yetenekleri, plan yapma, muhakeme etme, işleri sıraya koyma, gibi işlevleri de bozması yanında zaman ve mekan bilgisinde de bozulmalara sebep olarak gerek ev içinde gerekse ev dışındaki çevrede yönelim kaybı olur. Beyinde duygularımızla ilgili olan alanların hasarlanmasıyla da duygu durumunda bozulmalar, depresyona eğilim, sıkıntı hali, durgunluk, isteksizlik, içe kapanma, bazen sıkıntıdan yerinde duramama gibi ve daha ileri aşamalarda da halüsinasyon ve suçlamalar gibi davranışsal belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkmasında limbik sistem adı verilen içgüdülerimizi, dürtü ve duygularımızı oluşturan alanların hasarlanması yanında belirtilen alanlarda etkili olan bazı nörotransmitter adı verilen hücreler arası iletişimde rol alan maddelerin salgılanmasındaki azalmalar da hastalığın ortaya çıkışında önemli rol oynar. Bu maddelerden en önemlisi olan asetilkolin adı verilen maddenin eksilmesi hafızanın oluşturulması ve bilginin geri çağrılması görevlerinde bozukluklara sebep olur. Bir yandan hücrelerdeki azalma diğer yandan bahsedilen maddelerin azalması, dikkat, yeni bilgi öğrenme, önceki öğrenilenleri çağrıştırma, mekan ve zamana ait bilgilerde bozukluklarla birlikte gerek mesleki, gerek ev içi işlevlerin bozulmasına sebep olarak hastalığın hafif ve orta evrelerinin oluşumunu sağlar.

alzheimer Hastalığın seyri kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar yaş, ailede benzer hastalığın varlığı, kişilik özellikleri, damarsal hastalıklar, kalp hastalığı ve diabet gibi hastalıkların varlığı, sosyal yaşam aktivitelerinin durumu gibi faktörler hastalığın her bireyde farklı şekilde seyretmesine sebep olur. Ancak hastalığın seyrinde hemen her olguda benzer bulgular var olduğundan hastalığın hangi aşamada olduğuna bu bulgulardan yola çıkarak karar verilebilir.

alzheimer Hastalığın erken evresindeki erken uyarı bulguları genellikle belirsiz olduğundan herhangi bir sorunun olup olmadığının anlaşılması zor olabilir. Bazı bulgular yakınları tarafından fark edilse bile sosyal ve çevresel faktörlere yorumlanabileceğinden gözden kaçırılmış olabilir. Bu erken dönemdeki olgular ve yakınları bu belirsizlik nedeniyle endişe duymazlar. Bazı belirtilerin varlığı aileler için önemlidir, bunlar; aynı soruları tekrarlama, konuşma sırasında cümlenin bazı yerlerinde takılma ve neden bahsettiğini unutma, kelime bulma güçlükleri, soyut düşünmede zorluklar, yakın zamanda olan olayları hatırlayamama, daha önceden bilinen bazı işlerin yapılmasında güçlük çekme, eşyaları her zamanki yeri dışında yerlere koyarak uzun süre arama, belli bir neden olmaksızın sinirlilikler veya aşırı ilgisizlik durumları, araç kullanırken daha önce bir çok kez gittiği yerleri adresleri bulamama ve zamanı karıştırma gibi belirtilerin varlığı aileleri uyaran belirtiler olmalıdır. Bu durumdaki bireylerde oluşan belirtiler kendisi ve yakınları tarafından yorgunluğa, beslenme bozukluklarına, uykusuzluğa, stres durumlarına atfedilebilir. Bu bireyler bu süreçte hala mevcut mesleki aktivitelerini yapmaya devam edebilir.

alzheimer Bu durumda olan bireyler eğer mevcut bulguların farkında iseler daha sıkça depresyon belirtilerini gösterebilir. Bu durum da bazen tanıyı güçleştirerek gecikmesine sebep olabilir. Bahsi geçen belirtilerin ilerlemesiyle kişinin kendisi, yakınları hatta iş arkadaşları bazı sorunların olduğunu fark edebilirler. Bu olgular gerek ailenin gerekse kendilerinin vardıkları sonuçlar nedeniyle doktora başvurabilirler, genellikle de bu aşamada doktora başvurulduğu bilinmektedir. Bu evre artık orta evre olarak bilinir. Bu evrede de önceki bulgulara ilaveten ilaçlarını almayı unutma, daha önce kullandığı eşyanın kullanımında beceriksizlik, yazma okuma ve diğer iletişim yollarında zorluklar, toplum kurallarına uyumsuzluk, gece giderek artan huzursuzluk, yemek yapma, alışveriş işleri, yapacağı işlerin planlanması ve uygulanması gibi durumlarda bozukluklar yanında içe kapanma huzursuzluk, sıkıntı, öfke patlamaları, uyku düzeninde bozulmalar sıkça görülen belirtilerdendir.

alzheimer Hastalık ilerlerken hastalar duruma ve mevsime uygun giysileri seçmekte zorlanabilir, Başlangıçta sorun olmazken, ilerleyen zamanlarda tek başına banyo yapmakta kendi kişisel bakımını yapmakta güçlük çekebilir, ilaçlarını almakta zorlanabilir, hele yalnız yaşayan birisiyse ilaçlarını düzgün olarak alması çok daha karmaşık hale gelebilir. Bunun için değişik stratejiler geliştirilerek ilaç kullanımının maksimum ölçüde doğru olmasına özen gösterilmelidir. İlerleyen zamanlarda ev güvenliğine ilişkin konular da önem kazanmaktadır. Ütünün, değişik amaçlı ev araçlarının, özellikle elektrikle ve doğal gazla çalışan araçlar gibi ev araçlarının hatta elektrik prizlerinin kontrolü gerekir. Evde yalnız olarak kalan olgularda veya diğer yaşayan bireylerin evde olmadıkları zamanlarda bu sorunlar ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Evden amaçsızca çıkıp geri dönememe durumları ve kaybolmalar hastayı ve yakınlarını oldukça sıkıntıya sokan durumlar olabilir. Tuvalet ihtiyacı ve altına kaçırmalar hem hastayı hem de yakınlarını etkiler, hasta başlangıç zamanlarında bunu ciddi bir stres olarak değerlendirebilir bu durum başlı başına hastanın evden çıkmamasına ve sosyal yaşamının kısıtlanmasına yol açabilir.

alzheimer Davranışsal olarak kaygı önemli bir durumdur, olgular kendi aileleri, işleri ve hatta yarım kalmış işleri için kendilerini sorumlu hissedebilir ve bunun sonucunda gerginlik, güvensizlik ve farklı şekillerdeki korkuları hissedebilirler. Bazan da ilgisizlik en fazla görülen semptom olabilir, bu durum normalde bir olay karşısında yoğun tepkiler verebilecek kişide tam tersine kayıtsızlık şeklinde ortaya çıkabilir. Bazen sürekli hareketsiz oturma hatta sadece yatma davranışı, motivasyon kaybı, öfke, sinirlilik sık ağlama nöbetleri, iştah ve uyku düzeni bozuklukları, hastalığın ilerlemesiyle daha belirgin olmaya başlayabilir. Yakınlarının ve bakım verenin peşinden ayrılmama, sürekli ve anlamsız taleplerde bulunma davranışı sık görülür yine takıntılı düşünce ve inançlar nedeniyle hastalar hem kendi yaşamını hem ailesinin yaşamını olumsuz etkileyebilirler.

alzheimer Olmayan şeyleri görmek ve duymak şeklinde ortaya çıkan halüsinasyonlar hastalığın ilerlemesiyle daha fazla kendisini belli edebilir. Eşya saklama hastalığın başından orta evreye kadar sıklıkla görülen bir bulgu olup bazen evde sosyal sorunlara yol açabilir. Eşyaların olmadık yerlerde saklanması ve bazan da biriktirme davranışı sıkıntıya yol açabilir. Alzheimer hastaları bellek bozukluğu nedeniyle aynı hareketi tekrarladığını ve sorduğunu fark etmeksizin bu davranışını devam ettirebilir.

alzheimer Yine ev içinde amaçsızca dolaşmalar sık görülen semptomlardan olup anksiyetenin önemli göstegesi olarak kabul edilebilir. Hastalığın ilerlemesiyle uyku düzenindeki bozukluklar aşırı uyku halinden günlerle hiç uyumamaya kadar giden uyku düzeni bozuklukları sık görülen durumlar olup aileyi, bakıcıyı ve hastanın kendisini olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımız çıkar.

alzheimer Acelecilik
Demansı olan kişiler acele etme veya yerinde duramama şeklinde kendini gösterebilen genel bir acelecilik halinden mustarip olurlar. Bu durum açlığa, sıkkınlığa, strese, tuvalet ihtiyacına ya da pek çok diğer etkene bağlı olabilir.

alzheimer Asetilkolinesteraz İnhibitörleri
Donepezil, Rivastigmin ve Galantamin gibi içeriği olan tüm Alzheimer ilaçları aynı şekilde etki gösterirler ve asetikolinesteraz inhibitörleri olarak bilinirler.

alzheimer AIDS’e bağlı bilişsel bozukluk
İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV) vücudun bağışıklık sistemine saldırır ve kişiyi bakterilere karşı daha hassas hale getirir. HIV hastalığı olan insanlar bazen hastalıklarının özellikle ilerleyen aşamalarında bilişsel bozukluk geliştirebilir.

alzheimer Aktiviteler
Kişinin demansı ilerledikçe, kişinin bazı aktiviteleri üzerinde bir etki olması sıktır ancak yine de kişinin yapmaktan zevk alacağı aktiviteler bulunmaktadır. Var olan yetenekleri sürdürme, mümkün olduğunca kişiye zevk verir ve özgüvenlerini tazeler. Kişiyi meşgul ve uyarılmış tutmak, hem demansı olan kişi hem de onun etrafındaki kişiler için hayat kalitesini arttırıcı bir etkide bulunabilir.

alzheimer Alkol kullanma
Uzun bir süre aşırı miktarda alkol kullanan insanlar, kısa süreli hafıza kaybı gibi belirtilere sahip demans benzeri bir durum geliştirme riskini arttırırlar. Ancak bazı araştırmalar, antioksidan içeren kırmızı şarabın makul miktarda alınmasının beyni demansa karşı koruduğunu ve kalp ve vasküler sistemi sağlıklı tuttuğunu ileri sürer.

alzheimer Alüminyum
Birtakım çevresel faktörler Alzheimer hastalığının muhtemel yardımcı nedenlerinden biri olarak öne sürülmektedir ve alüminyum bunların arasında bulunmaktadır. Bununla ilgili güncel ve bilimsel görüş, bulguların Alzheimer hastalığı ve alüminyum arasındaki ilişkiyi kanıtlamadığını belirtmektedir. Bu nedenle, şu an için herhangi bir kullanışlı ya da genel sağlık önerileri bu konuda yapılamaz.

Alzheimer Derneği
Alzheimer Derneği, demansın tüm türleri için araştırma ve bakım sağlayan bir dernektir.

Alzheimer Hastalığı
Alzheimer hastalığı en yaygın demans türüdür. İlk olarak Alman nörolog Dr. Alois Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Alzheimer hastalığı beynin fiziksel bir hastalığıdır. Bu hastalığın seyri sırasında beyinde, beyin hücrelerinin ölümüne neden olan plaklar ve yumaklar gelişir.
Aynı zamanda Alzheimer hastalığı olan kişilerde beyin içindeki mesajların iletimini sağlayan bazı önemli kimyasalların eksikliğinin görüldüğünü biliyoruz. Alzheimer hastalığı ilerleyen bir durumdur ve belirtiler zamanla daha da kötü hale gelir.

Alzheimer Hastalığı – Kalıtsal mı?
Demansı olan pek çok insan, hastalıklarının kalıtsal olduğu ve bu hastalığın çocuklarına da geçtiği endişesi taşır. Demansı olan insanların aile üyeleri, aynı şekilde, kendilerinin de demans geliştirmeye eğilimli olduklarından endişelenir. Bu konuda en iyi bilgiyi demans konusunda uzman doktorunuz verecektir.

Alzheimer Hastalığı için ilaç tedavisi: Donepezil, Rivastigmin, Galantamin ve Memantin
Hiçbir ilaç tedavisi Alzheimer hastalığı için kesin çare olmaz. Ancak ilaç tedavisi, bazı insanlarda ilerleyici belirtileri geçici olarak yavaşlatmak için geliştirilmiştir. Donepezil, Rivastigmin ve Galantamin asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak bilinir ve benzer etkiyi gösterirler. Ayrıca Memantin adında diğer üçünden farklı şekilde etki eden başka bir ilaç da vardır.

alzheimer Antipsikotikler
Antipsikotik ilaçlar, demansta sık olarak saptanan psikolojik ve davranışsal belirtiler için kullanılan bir ilaçlar grubudur.

alzheimer Araba Kullanma ve Demans
Demansı teşhisi almış bir kişi belli bir süre için araba kullanmaya devam edebilir. Ancak, yerine getirmesi gereken belli yasal koşullar vardır. Kişinin demansı ilerledikçe, daha fazla güvenli bir şekilde araba kullanamayacakları ve durmaları gereken bir noktaya ulaşacaklardır. Pek çok kişi bu durumu kabullenmekte zorlanır.
Balık
Tüm balık türlerinin sağlıklı ve dengeli beslenme için önerilmesine rağmen, balığın kendisinin demans için ne kadar yararlı olduğunu söylemek güçtür.

alzheimer Banyo Yapma
Pek çok yetişkin için banyo yapmak kişisel ve özel bir aktivitedir. Demansı olan birine banyo yapmasında yardım ederken, hassas ve nazik olmak ve kişinin haysiyetine saygı duymak çok önemlidir. Birkaç önemli nokta, yıkanma ve banyo yapma esnasında hem siz hem de bakımını yaptığınız kişi için bu durumu eğlenceli hale getirmeye yardımcı olabilir.

alzheimer Beyin dokusu bağışlama
Demansı olan bazı kişiler ve yakınları, kişinin vefatından sonra araştırmalar için beyin dokusu bağışı imkânına sıcak bakmaktadır. Demansı olmayan kişilerin yapacakları bağışlar da bir karşılaştırma yapılabilmesi için aynı derecede önem taşımaktadır.

Bilim adamları, özellikle kişinin vefatından kısa bir süre sonra düşünceli ailelerden gelen bu cömertlik karşısında minnettardırlar.

alzheimer Beyin görüntülemeleri
Beyin görüntülemeleri doktorlara demansı teşhis etmelerinde yardımcı olur. Beyin görüntülemelerinin birkaç türü vardır:
• BT (bilgisayarlı tomografi) görüntülemeleri röntgen ve bilgisayar kullanılarak beynin resminin çeker.
• MRG (manyetik rezonans görüntüleme), tarayıcının içinde bulunan son derece güçlü mıknatısın etkisine bedenin verdiği tepki tarafından üretilen radyo sinyallerini kullanarak beynin bir görüntüsünü yaratır.
• SPECT (bilgisayarla işletilen tek foton çıkış tomografi) görüntülemeleri beynin yapısından çok beyinin içinde dolaşan kana bakar.

alzheimer Beyin ve davranış
Alzheimer hastalığı, sinir hücrelerinin veya nöronların yavaş yavaş artan kaybı ile ilişkili dejeneratif bir durumdur. Bu hastalık, beynin pek çok bölümüne kademeli olarak yayılır. Ancak bu hasarın gelişen örüntüsü her bireyde büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Sonuç olarak bu hastalığa sahip her kişi, kendisine özgü karmaşık bir grup zorluklar ve deneyimler yaşayabilir.
Bunun yanında, beynin her bölgesi farklı yetenek ve becerilerden sorumludur. Bu farklılığı anlamak davranıştaki, hafızadaki ve hastalığa sahip olan kişilerde ortaya çıkan düşünceleri kabul etmede yardımcı olacaktır.

alzheimer Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Bilişsel davranışçı terapi ya da BDT, konuşma terapisinin özgül bir türüdür.

alzheimer Bunama
‘Bunama’, hafıza kaybı ve zihin karışıklığının Alzheimer gibi özel bir hastalık nedeniyle olduğundan çok yaşlanmanın normal bir parçası olarak düşünüldüğü zamanlarda kullanılmış güncel olmayan bir terimdir.

alzheimer Cinsellik ve demans
Demansı olan bir eşiniz varsa, zaman geçtikçe ilişkinizde çok büyük değişiklikler olacaktır. Bu değişiklikler cinsel hayatınızı etkileyebilir ve bazı olaylar sizin için alt üst edici olabilir.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD)
Prionlar, merkezi sinir sistemine saldırarak ve beyni istila ederek demansa neden olan bulaşıcı maddelerdir. En çok bilinen prion hastalığı, Creutzfeldt-Jakob hastalığıdır.

alzheimer Çalışmak
Eğer demansı olan kişi hala çalışıyor ve işinde bir takım zorluklar yaşıyorsa, en kısa zamanda işverenleriyle konuşmalı ya da bu konuda tavsiye almalıdır.

alzheimer Çocuklar ve demans
Size yakın olan bir kişide demans olduğunu öğrenmek ve devam eden bu hastalıkla başa çıkmak herkes için stres vericidir. Ancak bu durum en çok çocuklar ve gençler için zordur.

alzheimer danışmanlık
Danışmanlık ya da ‘konuşma terapisi’ kişiye, eğitimli profesyoneller ile endişelenmelerine yol açan problemler ya da meseleler hakkında güvenle konuşma olanağı sağlar. Danışmanlığın pek çok türü mevcuttur.

alzheimer Davranış
Eğer demansı olan bir kişinin bakımı ile ilgileniyorsanız, bu kişilerin davranışlarını bazen kafa karıştırıcı, rahatsız edici veya başa çıkması güç, stres verici ve umutsuz olarak görebilirsiniz. Bu davranışların ardındaki nedenleri anlamayı öğrenerek daha kolay sakin kalabilirsiniz ve ortaya çıkan bu zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz.

Davranışsal belirtileri hafifletmek için kullanılan ilaçlar
Demansı olan kişilerin hastalıklarında bir süre sonra depresyon, acelecilik, saldırgan davranış, sanrılar ve halüsinasyonlar gibi bir takım belirtiler görülebilir. Bu problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya ve anlamaya çalışmak önemliyken, belirtiler rahatsız edici, devamlı ve ilaç harici tedavilere cevap vermeyen bir hale geldiğinde reçeteli ilaç kullanmak gerekebilir.

Davranışsal belirtilerin tedavisi için ilaç harici terapiler
alzheimer Demansı olan kişilerdeki davranışsal belirtiler için ilaç harici terapiler demansın bazı belirtilerini tedavi etmede etkili olabilir. Bu terapiler hem davranışsal hem de hafızayla ilgili problemlere yardımcı olabilir. Bunlar aromaterapi, ışık terapisi, diyet düzenlemeleri, osteopati ve refleks tedavisini içermektedir.

alzheimer Değerlendirme
Teşhis ve değerlendirme
Eğer kendinizde veya size yakın birinde demans olduğundan endişeleniyorsanız, başvurmanız gereken ilk kişi aile hekimidir. Aile hekimi kişiyi değerlendirir ve daha kapsamlı bir değerlendirme için başka uzman doktorlara yönlendirebilir.

alzheimer Kamusal değerlendirme hizmeti
Demansı olan kişinin yardıma ihtiyacı varsa, yerel sağlık merkezleri kamusal bir değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Eğer yapılan değerlendirmede kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekirse, bu yerel merkez bu hizmetlerin sağlanmasından sorumludur.

alzheimer Demans – Ender Nedenler
Alzheimer hastalığı demansın en yaygın nedenlerinden biridir, ancak pek çok nadir hastalık ve demansa yol açabilecek sendromlar vardır.

alzheimer Demans – nedir?
Demans kelimesi, hafıza kaybı, problem çözme, dil ve düşünmeyle ilgili problemleri içerebilen belirtiler bütününü tanımlamaktadır. Alzheimer hastalığı ya da inme gibi hastalıkların beyne zarar vermesi demansa neden olur.

alzheimerDemans – Risk altında mıyım?
Pek çok kişi, özellikle demansı olan bir yakına sahipse, demans geliştirme riski taşıdığından endişelenir.

alzheimer Demans – Ya bende demans varsa?
Demans teşhisi sıklıkla beraberinde şoku da getirir. Bu sonucu bekliyor olsanız bile, yine de endişelendirici ve alt üst edici olması mümkündür. Aynı zamanda size yakın olanlar için de zor olacaktır. Çok iyi bir desteğe ihtiyacınız olacaktır.
Demans bakımında alıştırma, öğrenme ve gelişme
Bakım sağlayanlar, yetkili kişiler ve muayene eden doktorlar; demans teşhisi konmuş kişinin bakımını üstlenecek bireyin iyi bir demans bakımı için alıştırma, standartlar ve kıyaslamalar hakkında bilgi sahibi olmasını talep etmektedir.

Demansı olan kişiyi anlama ve saygı duyma
Demansı olan kişilere saygılı davranmak oldukça önemlidir. Bu kişilerin neler yaşadıklarını anlayabilirseniz, davranışlarının belli koşullarda neden farklı olduğunu fark etmeniz sizin için çok daha kolay olur.

alzheimer Demansın Genetiği
Demansı olan pek çok kişi hastalıklarının kalıtsal olduğundan ve çocuklarına da geçeceğinden endişelenir. Aynı şekilde, demansı olan kişinin aile üyeleri de kendilerinin demans geliştirmeye eğilimli olduklarından endişelenir. Genler kişide demansın gelişiminde rol oynuyor olabilir, ancak etkileri karışıktır ve kalıtım oldukça değişir.

alzheimer Demansın Belirtileri
Her insan eşsizdir ve demansı kendi yollarıyla deneyimler, ancak hafıza kaybı, duygudurum değişiklikleri ve iletişim problemleri dâhil bir takım yaygın belirtiler mevcuttur. Demans, zaman geçtikçe belirtileri giderek kötüleşen, ilerleyici bir hastalıktır.

alzheimer Demansta erken başlangıç
65 yaşın altında demans teşhisi konmuş kişiler, sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri tarafından ‘demansı olan genç insanlar’ olarak tanımlanmaktadır. Demansın belirtileri kişinin yaşını gözetmeksizin benzer olabilir, ancak genç insanların daha farklı ihtiyaçları ve destek talepleri olabilir.

alzheimer Demansta Görme, Algı ve Halüsinasyonlar
Demansı olan kişiler, normal yaşlanma nedeniyle göz hastalıkları, bazen demansa özgü türlerin neden olduğu görsel sisteme ek bir takım hasar, görme ve algı ile ilgili pek çok sayıda zorluk yaşayabilirler. Görsel zorluklar, yanılsama, yanlış algılama ve yanlış tanıma gibi çeşitli ‘görsel hatalar’ ile sonuçlanabilir.

alzheimer Demans ve Öğrenme Güçlüğü
Tıbbi ve sosyal bakımdaki ilerlemeler öğrenme güçlüğü olan kişilerin yaşam beklentilerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan kişilerde yaşlanmanın etkisini anlamak, demans geliştirme riski dâhil, gitgide daha fazla önemli hale gelmektedir.

alzheimer Depresyon
Demans ve depresyon aynı belirtilerin çoğunu paylaşır. Bu durum, demansı olan biri depresyona girip girmediği fark etmeyi güçleştirir.

alzheimer Destek
Demansı olan kişiler ve onların bakımlarını üstlenenler için kendilerine destek sağlayabilecekleri pek çok kaynak mevcuttur.
alzheimer Dil Öğrenme
Dil öğrenmenin demans geliştirme riskini azalttığı söylenmektedir.

alzheimer Din ve inanç
Demans ve din arasındaki ilişki hakkında daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır, ancak – inancına bağlı ya da değil – kişilerin inançlarını yaşamalarını mümkün kılmak hem demansı olan kişi hem de bakımını üstelenen kişi için sağlıklı olabilir.

alzheimer Diş Sağlığı
İyi bir ağız sağlığı genel sağlık, saygınlık, özsaygı, sosyal uyum ve genel beslenme için önemli yararlar sağlamaktadır. Kişinin yaşam kalitesi ve refahı için önemlidir.
Kötü bir ağız sağlığı diş kaybına ve acıya yol açabilir. Özsaygıyı, yemek yeme becerisini, gülmeyi ve gülümsemeyi etkileyecek çok büyük etkileri olabilir.

alzheimer Diyet
Sağlıklı ve dengeli beslenmek önemlidir. Fiziksel ve ruhsal refahı sürdürmeye, iltihaplara dirençli hale gelmeye, kas gücünü geliştirmeye ve bitkinliği azaltmaya yardımcı olur. Demans ilerledikçe, kişinin yeme alışkanlıklarının ve yemek yeme becerisinin sağlıklı beslenmesini zorlaştıracak şekilde değişmesi olasıdır.

alzheimer Doğrudan Ödemeler
Doğrudan ödemeler, yetkili sosyal hizmet görevlileri tarafından kamu hizmetine ihtiyaç duyan bireylere yapılan nakit ödemelerdir. Kişinin parayı alabilmesi için yardım ihtiyacı değerlendirilmeli ve ödemeler sadece kişinin ihtiyaç duyduğu şeyler için harcanmalıdır.

alzheimer Donepezil
Donepezil, asetilkolinesteraz olarak bilinen beyindeki asetilkolin enzimini parçalanmaktan koruyan ve Alzheimer hastalığı için kullanılan bir ilaçtır. Asetilkolin yoğunluğunun artması, sinir hücreleri arasındaki iletişim artırır, bu da Alzheimer hastalığının belirtilerini geçici olarak iyileştirir ya da belirtileri dengeler. Tablet olarak alınır ve birtakım yan etkileri vardır.

alzheimer Down sendromu
Tıbbi ve sosyal bakımdaki ilerlemeler öğrenme güçlüğü olan kişilerin yaşam beklentilerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Down sendromu olan kişiler, yaşlandıkça demans geliştirme riskindedirler. Öğrenme güçlüğü olan kişilerde yaşlanmanın etkisini anlamak, demans geliştirme riski dâhil, gitgide daha fazla önemli hale gelmektedir.

alzheimer Düşmeler
Pek çok nedene bağlı olarak, düşmeler yaşlıları etkileyen yaygın problemler arasındadır. Demans hastalığına sahip olmak düşme olasılığını artırabilir.

alzheimer Düzenleme
Bakım ortamını daha ‘demansa uygun’ hale getirmenin pek çok yolu mevcuttur.

Alzheimer Bitkisel Tedavisi, alzheimer tedavisi, alzheimer ilaçları, alzheimer, alzheimer bitkisel tedavi, ahmet maranki alzheimer, zencefil alzheimer, alzheimer nasıl durdurulur, alzheimer önleyen bitki, alzheimer tedavisi bulundu, alzheimer faydalı bitkiler, alzheimer çözümü, alzheimer bitkisel tedavi ibrahim saraçoğlu,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir